Tư vấn xây dựng hệ thống ISO

Hệ thống mô hình quản lý năng lượng giúp cung cấp một sự cải tiến liên tục trong lĩnh vực Chất lượng, Môi trường và An toàn. Tiêu chuẩn ISO 50001 là tiêu chuẩn mới và có tính chất toàn cầu cho quản lý năng lượng, đem lại những kết quả tích cực về mặt tài chính và cải tiến bền vững việc sử dụng hiệu quả năng lượng thể hiện qua các mặt:

Thiết lập chính sách năng lượng với các mục tiêu cụ thể để cải thiện hiệu quả về năng lượng
Tạo ra một cơ sở cho việc sử dụng năng lượng, xác định các khu vực thiết yếu và hiểu biết về các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng năng lượng
Duy trì dự đoán định kỳ về việc sử dụng năng lượng, hỗ trợ việc lập kế hoặc đầu tư và cải tiến
Cân nhắc tiêu thụ năng lượng trong quá trình ra quyết định cho việc thiết kế và mua sắm các thiết bị, nguyên vật liệu hoặc dịch vụ
ISO 50001 có thể dễ dàng được tích hợp với các hệ thống quản lý về Chất lượng, An toàn, và/hoặc Môi trường đối với tất cả các tổ chức đang hướng tới việc giám sát và cải thiện hiệu quả về năng lượng.
t-vn-xy-dng-h-thng-iso-kiemtoannangluongvietnam