KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG TẠI TÒA NHÀ LOTTE CENTER

      Tòa nhà Lotte Center Hà Nội trực thuộc Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam là một trong những đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn TP Hà Nội, Tòa nhà luôn chú ý sát sao trong việc thực hiện của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số: 21/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hình 1. Tòa nhà Lotte Center Hà Nội

         Là một doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm, do vậy Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam cần phải xây dựng hệ thống quản lý năng lượng bền vững, định kì 3 năm 1 lần thực Kiểm toán năng lượng và gửi báo cáo tới Sở Công thương Hà Nội. Sau 3 năm từ năm 2016, một lần nữa Công ty Cổ phần Kiểm toán năng lượng Việt Nam – VEA lại tiếp tục đồng hành cùng Lotte Coralis Việt Nam thực hiện kiểm toán năng lượng cho Tòa nhà Lotte Center Hà Nội.  Đội ngũ chuyên gia cùng các kỹ sư của VEA kết hợp với đội ngũ kỹ thuật tòa nhà thực hiện đo đạc từng hệ thống sử dụng năng lượng tại tòa nhà nhằm đánh giá hiện trạng quản lý năng lượng của tòa nhà .

Hình 2: Các chuyên gia đang thực hiện khảo sát tình hình sử dụng máy móc tại Trung tâm LOTTE Hà Nội

Hình 3: Các chuyên gia đang thực hiện khảo sát tình hình sử dụng máy móc tại Trung tâm LOTTE Hà Nội

      Từ kết quả của quá trình đo kiểm, đánh giá và phân tích số liệu trong quá trình kiểm toán năng lượng, Công ty Kiểm toán năng lượng Việt Nam đã tìm ra các cơ hội tiết kiệm năng lượng cũng như các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho Tòa nhà Lotte Center Hà Nội như:

  • Các giải pháp về mặt tài chính, tiết kiệm mức tối ưu về tài chính, ưu tiên các giải pháp không mất chi phí đầu tư và các giải pháp có chi phí đầu tư thấp,…
  • Các giả pháp về mặt kỹ thuật: Giảm chi phí mức năng lượng sử dụng

    Với những điều hai Công ty đã và đang làm được thì Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Công ty Kiểm toán năng lượng Việt Nam và thể hiện mong muốn được hợp tác lâu dài với đơn vị kiểm toán.

 

 

kim-ton-nng-lng-ti-ta-nh-lotte-center-kiemtoannangluongvietnam